Một số lỗi thường gặp khi viết bài chuẩn SEO sử dụng Yoast SEO

Một số lỗi thường gặp khi dùng Yoast SEO

Khi viết bài chuẩn SEO trên web wordpress có một số lỗi thường gặp bạn nên biết. Bạn sẽ cài công cụ Yoast SEO để biết được các lỗi này như thế nào để sửa. Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn.

Cách cài đặt và thêm sử dụng Yoast SEO

Để biết các lỗi thường gặp trong Yoast SEO trước hết cần cài đặt công cụ Yoast SEO.

Để cài đặt các bạn vào trình quản lý WordPress đến Gói mở rộng chọn Cài mới. Hoặc vào mục Plugin chọn cài mới.

Tại đây các bạn gõ Yoast SEO vào ô tìm kiếm.

yoast seo
Cài đặt yoast seo

Bạn click vào Cài đặt. Sau đó bấm kích hoạt nó lên.

Sau khi cài đặt thành công các bạn vào trình quản lý WordPress để bắt đầu viết bài chuẩn seo.

Một số lỗi thường gặp khi viết bài chuẩn Yoast SEO

  • Để có thể hiện các lỗi này thì bài viết của các bạn phải có nội dung và từ khóa chính phải được điền vào ô Focus keyword các bạn nhé.
  • Nội dung chuẩn SEO của bài viết được đánh giá và cho điểm theo màu như sau:
    + Màu xám: không đủ thông tin để nhận xét.
    + Màu đỏ: quá tệ, cần thay đổi nội dung cho hợp lý.
    + Màu cam: tạm chấp nhận được. Tuy nhiên cần cải thiện nội dung cho phừ hợp.
    + Màu xanh: tuyệt vời. Bài viết của bạn đạt chuẩn SEO.

Các lỗi thường mắc phải khi viết bài chuẩn Yoast SEO

Một số lỗi thường gặp khi dùng Yoast SEO
Một số lỗi thường gặp khi dùng Yoast SEO

– No meta description has been specified, search engines will display copy from the page instead.

Bài viết chưa có nội dung thẻ mô tả, các công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị nội dung thẻ mô tả bằng đoạn đầu của bài viết.

– The focus keyword doesn’t appear in the first paragraph of the copy, make sure the topic is clear immediately.

Từ khóa không xuất hiện trong đoạn đầu của bài viết. Nên chắc chắn rằng nội dung đoạn văn là rõ ràng.

– The keyword density is 0.33%, which is a bit low, the keyword was found 1 times.

 Mật độ từ khóa là 0,33%, điều này là quá thấp, từ khoá đã được tìm thấy 1 lần.

– The images on this page do not have alt tags containing your keyword / phrase.

Hình ảnh trong bài viết không có thẻ Alt ( thẻ mô tả ) chứa từ khóa hoặc cụm từ khóa.

– No outbound links appear in this page, consider adding some as appropriate.

Không có liên kết đi xuất hiện trong trang này, hãy xem xét thêm một số cho thích hợp.

– The page title is too short. Use the space to add keyword variations or create compelling call-to-action copy.

Tiêu đề bài viết quá ngắn, tăng độ dài bằng các biến thể từ khóa hoặc lời kêu gọi hành động.

Một số lỗi khác

– The focus keyword does not appear in the URL for this page. If you decide to rename the URL be sure to check the old URL 301 redirects to the new one.

Từ khóa cính không xuất hiện trong Url trang này. Nếu bạn quyết định đổi Url thì hãy chắc chắn các Url cũ được redirect 301 sang các Url mới.

– The text contains 262 words. This is slightly below the recommended minimum of 300 words. Add a bit more copy.

Văn bản có chứa 262 ký tự. Điều này là quá nhỏ so với mức ký tự đề nghị là 300 từ. Hãy viết thêm cho đủ.

–  The slug for this page is a bit long, consider shortening it.

 Đường dẫn ( Url ) của bài viết quá dài, cần phải rút ngắn lại.

– Keyword / keyphrase appears in 1 (out of 1) subheadings in the copy. While not a major ranking factor, this is beneficial.

Từ khóa / cụm từ khóa xuất hiện  1 lần (trong số 1) trong đoạn văn . Tuy không phải là yếu tố xếp hạng quan trọng nhưng nó vẫn hữu ích.

– The page title is more than 40 characters and less than the recommended 70 character limit .

Tiêu đề của bài viết phải lớn hơn 40 ký tự và khuyến cáo nhỏ hơn 70 ký tự.

– The meta description contains the primary keyword / phrase.

Thẻ mô tả chưa từ khóa hoặc cụm từ khóa.

– You’ve never used this focus keyword before, very good.

Từ khóa chưa được sử dụng trước đó (không bị trùng lặp từ khóa ở một bài viết khác) rất tốt.

Viết Content Thuê

Nhắn tin
0905.366.816